AVG klantgegevens

  • Home
  • Informatiepagina's
  • AVG klantgegevens

Privacy statement (AVG)
Bij bezoek aan deze website kunnen er gegevens van u worden verwerkt.

Hoofdzakelijk wanneer u zelf een formulier via de website invult en verstuurt. Voorbeelden van mogelijke formulieren zijn: contactformulier, productformulier, vacatureformulier, blog-reactie, gastenboek-reactie of een soortgelijk maatwerkformulier. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening

Gegevensbescherming (AVG)
.

Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Contactgegevens:
Op de contactpagina van de door u bezochte Camping du moulin klantwebsite vindt u de contactgegevens van het bedrijf dat deze website heeft afgenomen bij Camping du moulin. Dit bedrijf beheert zelf de content op deze website. Via hen kunt u altijd een verzoek doen tot nadere informatie aangaande de Privacy verklaring of omgang met persoonsgegevens indien onderstaande verklaring uw vragen niet beantwoordt.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Deze website verwerkt uw persoonsgegevens doordat u bijvoorbeeld gebruik maakt van producten of diensten van het betreffende bedrijf (organisatie) en/of omdat u deze gegevens zelf (via bijvoorbeeld invulformulieren) aan hen verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de afnemer van deze Perfectmanage website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Camping du moulin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om contact op te kunnen nemen voor het beantwoorden van vragen of om informatie te verstrekken over de te leveren diensten / producten. Dit doen zij uitsluitend op verzoek van uzelf als zijnde de aanvrager.
- Wanneer er een overeenkomst ontstaat tussen u en het bedrijf dat deze website beheert hebben zij uw gegevens nodig om administratieve taken uit te kunnen voeren zoals facturering of zaken die vereist zijn door de Nederlandse Belastingdienst of conform de belastingwet.

Geautomatiseerde besluitvorming.

De afnemer van deze klantwebsite neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de afnemer van deze Plantenwebsite) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

De afnemer van deze klantwebsite bewaart gegevens zolang u klant bent van deze organisatie en deze nodig zijn voor een goede dienstverlening.
Gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om te kunnen factureren en contact met u te kunnen opnemen in geval van vragen. Na het beëindigen van uw overeenkomst worden gegevens bewaard zolang dit nodig is inzake de Nederlandse Belastingdienst / Belastingwet.

Recht om vergeten te worden.

U heeft vanuit de Wet AVG het recht om 'vergeten te worden'. U kunt ons verzoeken gegevens van u volledig te verwijderen. Indien u dit doet zal dit wel tot gevolg hebben dat wij geen producten en diensten meer aan u kunnen leveren gezien sommige gegevens benodigd zijn voor een goede afhandeling / facturering van onze diensten/producten. Gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven inzake de Belastingwet kunnen wij wettelijk gezien niet verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

De afnemer van deze klantwebsite verstrekt uitsluitend noodzakelijke informatie aan derden en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

De afnemer van deze website heeft de mogelijkheid om Google Analytics te koppelen aan deze website. Dit is dus niet altijd het geval. Indien gekoppeld dan gebruikt de afnemer van deze Perfectmanage klantwebsite alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Eventuele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij gebruiken en staan geen advertentie- en/of zogenoemde tracking cookies toe op onze websites en systemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de afnemer van deze klantwebsite en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de afnemer van deze klantwebsite een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die men van u heeft verwerkt in bijvoorbeeld een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de afnemer van deze Perfectmanage klantwebsite. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Men reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Camping du moulin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

De afnemer van deze Camping du moulin website en Camping du moulin nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@campingmalmedy.be

De volgende gegevens kunnen eventueel van u worden verwerkt, wanneer u zelf een van de website-formulieren op deze website invult en verstuurd:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op deze website

De gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van uw betaling (in het geval van een online shop)
- Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien de nieuwsbrief module door deze klant wordt gebruikt)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- De afnemer van deze Camping du moulin website verwerkt ook persoonsgegevens als men hier wettelijk toe verplicht is.
De afnemer van deze website bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Lees meer over de bewaartermijnen in bovenliggende tekst onder de kop: 'Hoe lang we persoonsgegevens bewaren”.
 

Share our website